Израда самосталног пројекта

 

strukturaprojekta
СЈ1. СЈ1. Вештина читања и разумевање прочитаног
СЈ1. 1 Основни ниво
СЈ1. CJ.1.1.1. Основни појмови о тексту и писму
СЈ1. CJ.1.1.2. Уметнички и неуметнички текст, одређивање сврхе текста
СЈ1. CJ.1.1.3. Функционални стилови
СЈ1. CJ.1.1.4. Основни делови текста и књиге
СЈ1. CJ.1.1.5. Проналажење и издвајање основних информација из текста према задатим критеријумима
СЈ1. CJ.1.1.6. Разликовање битног од небитног у тексту
СЈ1. CJ.1.1.7. Повезивање информација и идеја изнетих у тексту и уочавање јасно исказаних односа
СЈ1. CJ.1.1.8. Нелинеарни елементи текста (легенде, табеле, дијаграми и графикони)
СЈ1. 2 Средњи ниво
СЈ1. CJ.2.1.1. Стратегије читања текста
СЈ1. CJ.2.1.2. Врсте неуметничких текстова
СЈ1. CJ.2.1.3. Језичка средства карактеристична за различите функционалне стилове
СЈ1. CJ.2.1.4. Делови текста и књиге
СЈ1. CJ.2.1.5. Проналажење, издвајање и поређење информација из два краћа текста
СЈ1. CJ.2.1.6. Разликовање чињеница од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде
СЈ1. CJ.2.1.7. Препознавање става аутора неуметничког текста и разликовање од других делова текста
СЈ1. 3 Напредни ниво
СЈ1. CJ.3.1.1. Проналажење, издвајање и поређење информација из два дужа текста сложеније структуре или више њих према датим критеријумима
СЈ1. CJ.3.1.2. Издвајање кључних речи и резимирање текста
СЈ1. CJ.3.1.3. Издвајање из текста аргумената у прилог некој тези или аргумената против ње
СЈ1. CJ.3.1.4. Читање и тумачење сложенијих нелинеарних елемената текста: вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе
СЈ2. СЈ2. Писано изражавање
СЈ2. 1 Основни ниво
СЈ2. CJ.1.2.1. Ћирилично и латинично писмо
СЈ2. CJ.1.2.2. Граматички исправна реченица
СЈ2. CJ.1.2.3. Експозиторни, наративни и дескриптивни текст и његова организација иу смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
СЈ2. CJ.1.2.4. Препричавање текста
СЈ2. CJ.1.2.5. Прилагођавање медијуму изражавања, теми, прилици, и слично; препознавање и употреба језичких варијетета (формалне и неформалне)
СЈ2. CJ.1.2.6. Жанрови писане комуникације
СЈ2. CJ.1.2.7. Употреба школског издања правописа
СЈ2. CJ.1.2.8. Примена правописне норме
СЈ2. CJ.1.2.9. Језичка толеранција и став према језику дискриминације и језику мржње
СЈ2. 2 Средњи ниво
СЈ2. CJ.2.2.1. Састављање експозиторног, наративног и дескриптивног текста
СЈ2. CJ.2.2.2. Састављање вести, реферата и извештаја
СЈ2. CJ.2.2.3. Резиме краћег и/или једноставнијег текста
СЈ2. CJ.2.2.4. Основне особине говорног и писаног говора
СЈ2. CJ.2.2.5. Правописна норма и њена примена
СЈ2. 3 Напредни ниво
СЈ2. CJ.3.2.1. Организовање текста у логичке и правилно распоређене пасусе, одређивање прикладног наслова такста и поднаслова деловима текста)
СЈ2. CJ.3.2.2. Састављање аргументованог текста
СЈ2. CJ.3.2.3. Приказ књиге, репортаже и расправе
СЈ2. CJ.3.2.4. Резиме дужег и/или сложенијег текста
СЈ3. СЈ3. Граматика, лексика, народни и књижевни језик
СЈ3. 1 Основни ниво
СЈ3. CJ.1.3.1. Особине и врсте гласова, дељење речи на слогове у једноставнијим примерима
СЈ3. CJ.1.3.2. Разлика између књижевне и некњижевне акцентуације
СЈ3. CJ.1.3.3. Одређивање реченичког акцента у једноставнијим примерима
СЈ3. CJ.1.3.4. Врсте речи, основне граматичке категорије променљивих речи, примена књижевно језичких норми у вези с облицима речи
СЈ3. CJ.1.3.5. Разликовање простих речи и твореница, корен речи, градња речи према задатом значењу на основу постојећих творбених модела
СЈ3. CJ.1.3.6. Синтаксне јединице
СЈ3. CJ.1.3.7. Основне врсте независних реченица
СЈ3. CJ.1.3.8. Реченични и синтагматски чланови
СЈ3. CJ.1.3.9. Употреба падежа у реченици и синтагми
СЈ3. CJ.1.3.10. Употреба глаголских облика (осим имперфекта)
СЈ3. CJ.1.3.11. Препознавање бирократског језика
СЈ3. CJ.1.3.12. Основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основни лексички односи: синонимија, антонимија, хомонимија; метафора као лексички механизам
СЈ3. CJ.1.3.13. Значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)
СЈ3. CJ.1.3.14. Значење речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.))
СЈ3. CJ.1.3.15. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
СЈ3. CJ.1.3.16. Употреба речника, приручника и енциклопедија
СЈ3. CJ.1.3.17. Појам књижевног и нардоног језика; основни подаци о развоју књижевног језика код Срба
СЈ3. CJ.1.3.18. Основни подаци о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
СЈ3. CJ.1.3.19. Основни подаци о језицима националних мањина
СЈ3. CJ.1.3.20. Ставови према дијалектима
СЈ3. CJ.1.3.21. Важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој
СЈ3. 2 Средњи ниво
СЈ3. CJ.2.3.1. Одређивање места акцента у речи и основна правила акценатске норме
СЈ3. CJ.2.3.2. Гласовне промене
СЈ3. CJ.2.3.3. Врсте и подврсте речи; одређивање облика променљивих речи
СЈ3. CJ.2.3.4. Основни начини грађења речи
СЈ3. CJ.2.3.5. Подврсте синтаксних једница
СЈ3. CJ.2.3.6. Одређивање реченичких и синтагматских чланова у сложенијим примерима
СЈ3. CJ.2.3.7. Препознавање главних значења падежа у синтагми и реченици
СЈ3. CJ.2.3.8. Препознавање главних значења и функција глаголских облика
СЈ3. CJ.2.3.9. Метономија као лексички механизам
СЈ3. CJ.2.3.10. Значење речи и фразеологизама и њихова употреба у школским текстовима и литерарним и медијским текстовима намењеним младима
СЈ3. CJ.2.3.11. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)
СЈ3. 3 Напредни ниво
СЈ3. CJ.3.3.1. Подела речи на слогове у сложенијим случајевима
СЈ3. CJ.3.3.2. Гласовне промене
СЈ3. CJ.3.3.3. Акценатска норма и њена примена
СЈ3. CJ.3.3.4. Подврсте речи, коришћење терминологије у вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ3. CJ.3.3.5. Подврсте синтаксичких јединица и њихово именовање
СЈ3. CJ.3.3.6. Главна значења падежа и главна значења глаголских облика
СЈ3. CJ.3.3.7. Одређивање значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла
СЈ3. CJ.3.3.8. Значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним младима, и њихова правилна употреба
СЈ4. СЈ4. Књижевност
СЈ4. 1 Основни ниво
СЈ4. CJ.1.4.1. Књижевна дела прочитана од V до VIII разреда
СЈ4. CJ.1.4.2. Типови књижевног стваралаштва
СЈ4. CJ.1.4.3. Основни књижевни родови
СЈ4. CJ.1.4.4. Врсте стихова
СЈ4. CJ.1.4.5. Различити облици казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
СЈ4. CJ.1.4.6. Стилске фигуре у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
СЈ4. CJ.1.4.7. Битни елементи књижевноуметничког текста: мотив, тема, фабула, време и место радње, лик…
СЈ4. CJ.1.4.8. Потреба за читањем књижевноуметничких текстова и поштовање националног, књижевног и уметничког наслеђе
СЈ4. CJ.1.1.9. Естетски доживљај уметничког дела
СЈ4. 2 Средњи ниво
СЈ4. CJ.2.4.1.Повезивање дела из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се узима за оквир приповедања)
СЈ4. CJ.2.4.2. Повезивање наслова из обавезне лектире са родом, врстом и ликом из дела; препознавање рода и врсте књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
СЈ4. CJ.2.4.3. Лирско-епске врсте
СЈ4. CJ.2.4.4. Књижевнонаучне врсте: биографија, аутобиографија, дневник и путопис и научно-популарни текстови
СЈ4. CJ.2.4.5. Стилске фигуре у књижевноуметничком тексту: персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст
СЈ4. CJ.2.4.6. Одређивање мотива, идеје, композиције, форме, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихове међусобне повезаности
СЈ4. CJ.2.4.7. Облици казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
СЈ4. CJ.2.4.8. Разлика између препрчавања и анализе дела
СЈ4. CJ.2.4.9. Вођење дневника о прочитаним књигама
СЈ4. 3 Напредни ниво
СЈ4. CJ.3.4.1. Препознавање дела на основу одломака, ликова карактеристичних тема и мотива
СЈ4. CJ.3.4.2. Основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
СЈ4. CJ.3.4.3. Разликовање аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
СЈ4. CJ.3.4.4. Проналажење и именовање стилске фигуре; одређивање стилских фигура у тексту
СЈ4. CJ.3.4.5. Одређивање и именовање врсте стиха и строфе
СЈ4. CJ.3.4.6. Тумачење елемената књижевноуметничког дела
СЈ4. CJ.3.4.7. Изражавање ставова о конкретном делу
СЈ4. CJ.3.4.8. Повезивање књижевноуметничких текстова с другим текстовима који су обрађени у настави
М1. М1. Бројеви и операције са њима
М1. 1 Основни ниво
М1. MA.1.1.1. Врсте бројева (природни, цели, рационални)
М1. MA.1.1.2. Превођење децималног броја у разломак и обрнуто
М1. MA.1.1.2. Поређење по величини бројева истог записа
М1. MA.1.1.3. Основне рачунске операције са бројевима истог записа
М1. MA.1.1.4. Дељење са остатком једноцифреним бројем
М1. MA.1.1.5. Цели бројеви и једноставни изрази са њима
М1. 2 Средњи ниво
М1. MA.2.1.1. Поређење по величини бројева записаних у различитим облицима
М1. MA.2.1.2. Супротан број, реципрочна и апсолутна вредност броја, израчунавање вредности једноставнијих израза са више рачунских операција различитог приоритета
М1. MA.2.1.3. Основна правила дељивости са 2,3,5, 9 и декадним јединицама
М1. MA.2.1.4. Бројеви и бројевни изрази у једноставнијим реалним ситуацијама
М1. 3 Напредни ниво
М1. MA.3.1.1. Вредност сложенијег бројевног израза
М1. MA.3.1.2. Појам дељивости у сложенијим ситуацијама
М1. MA.3.1.3. Бројеви и бројевни изрази у сложенијим ситуацијама
М2. М2. Алгебра и функције
М2. 1 Основни ниво
М2. MA.1.2.1. Линеарна једначина са једном непознатом
М2. MA.1.2.2. Основне операције са бројевима и рачунање степена датог броја
М2. MA.1.2.3. Сабирање, одузимање и множење монома
М2. MA.1.2.4. Одређивање вредности функције дате таблицом или формулом
М2. 2 Средњи ниво
М2. MA.2.2.1. Линеарна једначина и системи линеарних једначина са две непознате
М2. MA.2.2.2. Квадратни корен и операције са степенима
М2. MA.2.2.3. Сабирање и одузимање полинома, множење бинома и квадрирање биномом
М2. MA.2.2.4. Зависност међу променљивима, функција y=ax и графичка интерпретација њених својстава; појам директне пропорционалности и одређивање непознатих чланова пропорције
М2. MA.2.2.5. Једначине у текстуалним задацима
М2. 3 Напредни ниво
М2. MA.2.2.1. Решавање линеарних једначина и система линеарних једначина са две непознате
М2. MA.2.2.2. Операције са степенима и квадратни корен
М2. MA.2.2.3. Сабирање и одузимање полинома, множење два бинома квадрирање бинома
М2. MA.2.2.4. Зависност између променљивих, функција y=ax и графичка интерпретација њених својстава; појам директне пропорционалности и одређивање члана пропорције
М2. MA.2.2.5. Коришћење једначина у једноставним текстуалним задацима
М3. М3. Геометрија
М3. 1 Основни ниво
М3. MA.1.3.1. Дуж, полуправа, права и раван
М3. MA.1.3.2. Троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник
М3. MA.1.3.3. Круг и кружна линија
М3. MA.1.3.4. Коцка и квадар
М3. MA.1.3.5. Купа, ваљак и лопта
М3. MA.1.3.6. Појам подударних фигура
М3. 2 Средњи ниво
М3. MA.2.3.1. Суплементни и комплементни углови, упоредни и унакрсни углови
М3. MA.2.3.2. Одређивање односа углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; решавање задатака коришћењем Питагорине теореме
М3. MA.2.3.3. Коришћење формула за обим и површину круга и кружног прстена
М3. MA.2.3.4. Призма и пирамида
М3. MA.2.3.5. Површина и запремина ваљка, купе и лопте
М3. MA.2.3.6. Осносиметрочне фигуре
М3. 3 Напредни ниво
М3. MA.3.3.1. Рачунање са угловима; претварање угаоних мера; закључивање коришћењем особина паралелних и нормалних правих укључујући углове на трансверзали
М3. MA.3.3.2. Основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза; обим и површина на основу елемената који нису непосредно дати у формулацији задатка
М3. MA.3.3.3. Одређивање централног и периферијског угла, површина исечка, дужина лука
М3. MA.3.3.4. Површина и запремина призме и пирамиде укључујући случајеве када неопходни елементи нису дати
М3. MA.3.3.5. Површина и запремина ваљка, куполе и лопте укључујући случајеве када неопходни елементи нису дати
М3. MA.3.3.6. Примена подударности исличности троуглова и повезивање са разним својствима геометријских објеката
М4. М4. Мерење
М4. 1 Основни ниво
М4. MA.1.4.1. Коришћење јединица за мерење дужине, површине, запремине, масе, времена и углова
М4. MA.1.4.2 Претварање већих јединица дужине, масе и времена у мање
М4. MA.1.4.3. Коришћење апоена новца
М4. MA.1.4.4. Одабир одговарајуће мерне јединице, заокругљивање величина исказаних датом мером
М4. 2 Средњи ниво
М4. MA.2.4.1. Поређење величина које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу
М4. MA.2.4.2. Претварање износа једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу пропорцију
М4. MA.2.4.3. Исказивање дате величине приближном вредношћу
М4. 3 Напредни ниво
М4. MA.3.4.1. Претварање јединице мере, рачунање са јединицом мере
М4. MA.3.4.2. Процењивање и заокруживање датих података и рачунање са таквим приближним вредностима; оцена грешке
М5. М5. Обрада података
М5. 1 Основни ниво
М5. MA.1.5.1. Изражавање положаја објекта; одређивање положаја тачке у првом квадранту координатног система ако су координате дате
М5. MA.1.5.2. Читање података са графикона, дијаграма или табеле; одређивање минималне и максималне величине
М5. MA.1.5.3. Приказивање података из табеле графиконом и обрнуто
М5. MA.1.5.4. Одређивање задатог процента неке величине
М5. 2 Средњи ниво
М5. MA.2.5.1. Координатни систем
М5. MA.2.5.2. Читање једноставних дијаграма и на основу њих одређивање података по једном критеријуму
М5. MA.2.5.3. Обрада података и њихово представљање табеларно или графички; представљање средње вредности медијаном
М5. MA.2.5.4. Примена процентног рачуна у једноставним реалним ситуацијама
М5. 3 Напредни ниво
М5. MA.3.5.1. Одређивање положаја (координате) тачака које задовољавају сложеније услове
М5. MA.3.5.2. Тумачење дијаграма и табеле
М5. MA.3.5.3. Прикупљање и обрада података и састављање дијаграма и табеле; цртање графика којом се представља међузависност величина
М5. MA.3.5.4. Примена процентног рачуна у сложенијим ситуацијама
ОТ1. Презентација одељења
ОТ1.1 ОТ1.1 Ученици
ОТ1.2 ОТ1.2 Наставници
ОТ1.3 ОТ1.3 Наставни предмети
ОТ1.4 ОТ1.4 Екскурзије
ОТ1.5 ОТ1.5 Одељенска заједница
ОТ1.6 ОТ1.6 Спорт
ОТ1.7 ОТ1.7 Наши албуми са фотографијама

ОТ2. Мој клуб K1
ОТ2.1 ОТ2.1 Блог клуба
ОТ2.2 ОТ2.2 Историјат клуба
ОТ2.3 ОТ2.3 Где се налазимо
ОТ2.4 ОТ2.4 Савези и мреже клуба
ОТ2.5 ОТ2.5 Управа клуба
ОТ2.6 ОТ2.6 Чланови клуба
ОТ2.7 ОТ2.7 Активности клуба
ОТ2.8 ОТ2.8 Албуми са фотографијама
ОТ2.9 ОТ2.9 Корисни линкови
ОТ2.10 ОТ2.10 Kонтакт подаци

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

%d bloggers like this: